-Počátky organizované požární ochrany v Šenově se datují k roku 1908. tehdy se sešlo několik šenovských občanů, aby prodiskutovali problematiku ochrany obce před požáry a živelnými pohromami a zcela logicky vzešel návrh založit hasičský sbor. Po dohodě s obecním  výborem byly vypracovány stanovy a zaslána žádost o schválení na c. a k. zemský výbor v Opavě. Následovalo svolání schůze konané dne 26. dubna 1908, kde byli občané seznámeni se stanovami a 29 občanů se stalo zakladateli hasičského sboru.

K založení dobrovolného hasičského sboru v Šenově vedla tehdejší zakladatele nejen ochrana hodnot proti zhoubným požárům, ale i ušlechtilé myšlenky a humánní zásady lidskosti - pomáhat bližnímu v neštěstí a nesnázích.

Vývoj hasičského sboru procházel etapami různých změn a těžkostí. po roce 1918, vzniku samostatného Československa, přišla doba konsolidace poměrů, která byla završena v roce 1938 oceněním od obecního výboru za 30 let dobré práce ve prospěch občanů , obce i okolí. V nešťastném září roku 1938 byl Šenov rozdělen na dvě části, polskou a českou. Za necelého půl roku obsadila německá vojska zbytek okleštěné republiky. Členové hasičského sboru, stejně jako čeští vojáci, odevzdali na zabraném území výstroj a výzbroj.

Radostným okamžikem byl den osvobození Šenova, 3. květen 1945. Při osvobozovacích akcích byl však sbor připraven o svůj autobus na přepravu mužstva. Ztrátou pro sbor byl také odchod několika členů do pohraničí. avšak ještě v roce 1945 bylo zakoupeno nové vozidlo a upraveno pro potřebu sboru.

Dne 7. září 1947 byl položen základní kámen pro výstavbu nové hasičské zbrojnice. o 32 let později, 14. září 1979, se započalo s přístavbou a adaptací staré budovy. V roce 1981 byla stavba kolaudována a uvedena slavnostně do provozu. jednotka se zúčastnila v 80.letech těchto významných zásahů.

-1983 - požár plynárny v Havířově
-1984 - velmi nebezpečný sklepní požár v Havířově 3, kde byla prováděna rovněž evakuace občanů z ohrožených bytů
-1987 - účinná pomoc při likvidaci požáru výškové budovy v Havířově - městě, zejména pak i evakuace ohrožených osob
         - velký a nebezpečný požár fenolových nádrží v Třineckých železárnách (uděleno čestné uznání)

Změny po roce 1989 se uskutečnily i v šenovském sboru. Změnila se organizovanost sboru, vybavení a výcvik výjezdové jednotky. Omladila se členská základna a přinesla i jiný způsob myšlení, což způsobilo odchod několika členů, kteří se nehodlali se změnami smířit, ale také to znamenalo přísun dalších mladých a zapálených členů do řad sboru. Velký důraz se začal klást na oblast represe a prevence. Hasičský sbor města Šenova začal patřit k známým a uznávaným dobrovolným jednotkám regionu.