Project view - Holešov - ve jménu veřejného blaha

 ČeštinaEnglish
 

Project text:


 

    Druhá polovina 19. století je obdobím velkých změn, a to jak v oblasti politicko-správní, tak i v životě národnostním a společenském. Po zrušení patrimoniálních úřadů vstoupila v platnost od 1. 1. 1850 nová organizace postátněné veřejné správy. Základními územními jednotkami se staly politické okresy. Holešov byl sídlem jednoho z nich, a tudíž se zde nacházely i příslušné císařské úřady, které byly zřízeny v roce 1850 (okresní hejtmanství, sborový soud, berní úřad).

    Změny ve společnosti se také odrazily v zakládání četných spolků, nových sociálních institucí, škol a v neposlední řadě i v soupeření mezi česky a německy mluvícím obyvatelstvem.

 Pro ilustraci uvádíme některé z nejstarších spolků, škol a institucí.

    Spolky

 -         pěvecký spolek Podhoran

-         Katolický tovaryšský spolek

-         Orel

-         Sokol (hasičsko-sokolská jednota)

-         Čtenářský spolek

-         Okrašlovací spolek

-         Spolek na podporu chudých

-         učitelský spolek „Komenský"

-         Schützengesellschaft (německý střelecký spolek)

-         Casinoverein

-         Schützenverein

-         Zephyra (židovský akademický spolek)

-         Chevra kadiša (židovské pohřební bratrstvo)

  Podle dostupných materiálů v Holešově existovalo na třicet spolků různého zaměření,z nichž některé již zanikly.

       Školy

-         farní hlavní škola

-         německá měšťanská škola

-         městská odborná škola pro ženská povolání

-         dívčí a chlapecká škola

-         reálné gymnasium

-         zemská odborná škola hospodářská

      Sociální a zdravotní instituce, peněžní ústavy 

-         židovský špitál (chudobinec)

-         obecní chudobinec

-         městský sirotčinec

-         městská nemocnice

-         klášter sester sv. Kříže

-         Kontribučenská záložna v Holešově

-         občanská záložna

-         živnostenská záložna

-         Spořitelna města Holešov

 

 

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  
V roce 1889 vystavěna ve Smetanových sadech nová školní budova, později nazývaná chlapecká obecná a měšťanská škola.
V roce 1911 byla ve Smetanových sadech vystavěna školní budova, ve které byla umístěna dívčí obecná i měšťanská škola.
Budova dnešního gymnázia byla vystavěna v roce 1901.Ta byla po roce 1909 přeměněna na reálné gymnázium, jehož absolventi mohli studovat i na technice.
V této budově sídlil kdysi silniční výbor, poté Okresní politická správa. Od roku 1985 budova slouží jako sídlo Městského úřadu Holešov.
Budova poštovního úřadu na dnešní Palackého třídě byla postavena koncem 19. století. Svému účelu slouží dodnes.
Page 1  2  3  4  


TrainLMS